Všeobecné obchodní podmínky a pravidla ochrany osobních údajů

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky Josefa Horáka, IČ: 09877789, místem podnikání Kurzova 2222/16 Praha 5 Stodůlky 15500, tel.: +420 774 291 098, email: josef@kingsoflove.cz (dále jen „mentor“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi mentorem a klientem vzniklé na základě dohody o poskytování služeb (dále jen „Dohoda“) uzavírané mezi mentorem a 3. osobou (dále jen „klient“) prostřednictvím internetových stránek mentora.

Klientem je osoba, která uskuteční objednávku služby mentora elektronicky prostřednictvím internetových stránek kingsoflove.cz.

Službou se rozumí služba formou poradenství za cílem rozvíjení klienta v oblastech maskulinity, sebelásky, sexuality a socializace, které mentor nabízí. Mentor se nepovažuje za lékaře či psychologa a pouze předává svá doporučení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Tyto obchodní podmínky jsou platné tehdy, pokud nebyly mezi klientem a mentorem dohodnuty jiné podmínky.

 II. Uzavření Dohody o poskytování služeb

Klient má možnost objednat služby mentora formou elektronické objednávky na webové stránce kingsoflove.cz. Klient učiní elektronickou objednávku tak, že na webové stránce kingsoflove.cz vybere službu, o kterou má zájem a vyplní a odešle formulář pro fakturační údaje. Součástí objednávky je potvrzení ze strany klienta, o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a dále má klient při vyplnění registračního formuláře na výběr, zda bude souhlasit se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím emailu.

Mentor také přijímá objednávky služeb telefonicky, osobně, případně prostřednictvím videohovoru. V takovém případě mentor pošle klientovi návrh smlouvy o poskytování dané služby se všemi náležitými podrobnostmi o průběhu služby i tyto obchodní podmínky k podepsání.

III. Způsob platby, způsob plnění

V případě objednání služby přes stránky mentora objednávku klient uhradí svou platební kartou nebo pomocí služby Google pay prostřednictvím platební brány na kterou bude přesměrován automaticky po učinění objednávky.

V případě sepsání dohody o službě (v případě mentoringu a jiných individuálních kurzů) vystaví mentor klientovi fakturu splatnou do 15 dnů od data jejího vystavení, není-li mezi klientem a mentorem domluveno jinak. Cenu za poskytnuté služby (mentoring) lze uhradit v průběžných splátkách na základě individuální dohody s mentorem.

Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Dohody a po dobu poskytování služby (náklady na internetové připojení) si hradí klient sám. Klient je srozuměn s tím, že pro řádné poskytnutí služby (webinářů, ebooků, pdf knih a online produktů) je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita. Mentor je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci klienta z tohoto důvodu. Mentor neodpovídá za komplikace (nedostatky) způsobené technickými problémy.

V případě seminářů a workshopů poskytne mentor klientovi infromaci o místě konání přednášky a všechny další nezbytné údaje s minimálně 7 denním předstihem.

Mentor má právo plnění služby kdykoli odmítnout, případně předčasně ukončit. V takovém případě vrátí klientovi peníze za poměrnou část služby, která nebyla poskytnuta.

Mentor má právo má právo vyloučit ze semináře nebo skupinového kurzu účastníky, kteří vyrušují, nebo jakýmkoli způsobem znesnadňují poskytnutí služby a to bez finanční náhrady.

Na kurzech a přednáškách klient nesmí vytvářet žádné video ani zvukové záznamy.

IV. Průběh poskytování služby (mentoringu)

Poskytování služby (mentoring) vychází z toho, že každý je jedinečný a každý má v sobě potenciál. Mentor pomáhá klientovi objevit v něm to nejlepší a najít cestu na míru osobnosti a situaci klienta. Mentor je nestranný průvodce, který využívá maximálně svých dovedností k sebe rozvoji klienta.

Pro zajištění optimálního vývoje klienta směrem k jeho cílům se strany zavazují setkávat dvakrát týdně, pokaždé na dobu jedné hodiny a to prostřednictvím telefonátu. Nebude-li z časových důvodů na straně mentora, nebo klienta možné setkání v konkrétním týdnu realizovat, domluví se mentor s klientem na náhradním termínu. Telefonát je možno nahradit videohovorem, nebo osobním setkáním, pokud se tak strany dohodnou. Strany se na termínu hovorů, případně schůzek, dohodnou (telefonicky či emailem) vždy před začátkem týdne, ve kterém se setkání mají uskutečnit. Mezi jednotlivými setkáními může klient mentora kontaktovat formou textových zpráv, telefonicky, či zprávami v aplikacích Messenger, WhatsApp, nebo Telegram, a to ve všedních dnech mezi 9 – 17. hod.

Dodáním služby (mentoringu) se rozumí poskytnutí stanoveného počtu hodinových setkání, jejichž počet je uveden při objednávce konkrétní služby (mentoringu).

Mentor po úhradě daňového dokladu – faktury klientem, zašle klientovi přístupové údaje na emailovou adresu klienta uvedenou v objednávce, případně zasláním odkazu URL adresy.

Mentor je povinen poskytovat klientovi odborné a pečlivé služby na základě svých schopností.

Klient se zavazuje seriózně a férově spolupracovat s mentorem především na úrovni pravdivého předávání informací o své osobě, o svých emocích, a změnách, které na základě poskytnutého mentoringu probíhají. V opačném případě poskytovaný mentoring nemůže přinést očekávaný výsledek. Klient se zavazuje přispět vlastním úsilím k dosažení svých cílů a rozvoje a uvědomuje si, že za ně nese zodpovědnost především on sám.

I přesto, že mentor poskytne služby, které jsou v souladu s odbornými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Toto závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou mentora (například vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle klienta dodržovat veškerá doporučení mentora). Řádným dodržováním rad mentora se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

Klient může kdykoli požádat mentora o ukončení poskytování služby (mentoringu) s tím, že klient uhradí cenu již poskytnutých služeb a náklady, které mentor vynaložil v souvislosti s realizovanou objednávkou.

V. Autorská práva

Klient bere na vědomí, že poskytování mentoringu je dílem ve smyslu autorského zákona, a jako takové je tímto zákonem chráněno.

Klient zejména není oprávněn užívat mentoring ani výstupy z něj jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí je dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy.

Klient dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

Klient bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen podle platných právních předpisů.

VI. Odstoupení od Dohody

Klient bere na vědomí, že v případě uzavření Dohody distančně, nebo mimo obchodní prostory mentora, má právo do 14 dnů od uzavření Dohody od této Dohody odstoupit, písemně na kontaktní adresu či e-mail mentora, a to pouze před zahájením poskytování služby.

V případě seminářů a workshopů má klient možnost odstoupit od Dohody s nárokem na vrácení celé částky nejpozději 48 hodin před zahájením akce.

Od Dohody, jejímž předmětem jsou krátkodobé kurzy, může klient odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Do uplynutí této lhůty nebude klientovi služba poskytnuta, ledaže o to klient výslovně požádá. Pokud klient odstoupí od Dohody, jejímž předmětem je poskytování krátkodobých kurzů, a mentor již s plněním na základě výslovné žádosti klienta započal před uplynutím lhůty pro odstoupení, uhradí mentorovi poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Dohody.

V případě tříměsíčního kurzu mentoringu (King of Love) může klient Dohodu zrušit (od Dohody odstoupit) s nárokem na vrácení celé částky, kterou mentorovi do té doby stihl uhradit, a to do doby, než bude mentorem poskytnuta 1/3 hodinových setkání stanovených při objednání služby. Klient nemusí uvést žádné důvody zrušení. Pokud klient nezruší Dohodu (od Dohody neodstoupí) do doby, než bude mentorem poskytnuta 1/3 hodinových setkání stanovených při objednání služby, předpokládá se, že je spokojený s kvalitou služeb a průběhem poskytování služby (mentoringu) a strany budou pokračovat ve vzájemné spolupráci bez možnosti odstoupení (zrušení) od Dohody klientem.

V případě tříměsíčního kurzu mentoringu (King of Love) může Mentor Dohodu zrušit kdykoli a bez udání důvodu. V takovém případě je mentor povinen vrátit peníze klientovi za každý nezapočatý kalendářní týden mentoringu, který klient stihl uhradit.

VII. Reklamace a stížnosti

Vůči mentorovi, který klientovi poskytuje služby , je klient oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu poskytované služby, způsobu poskytování služby i postupu mentora.

Mentor s klientem sepíše reklamační protokol. Klient obdrží kopii tohoto reklamačního protokolu.

Reklamace bude mentorem vyřízena do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s klientem mentor písemně nedohodne jinak.

Mentor provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud mentor vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj náklad úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne klientovi náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytované služby. Pokud mentor vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom klienta informuje.

VIII. Vyloučení odpovědnosti

Mentor neručí za nefunkčnost či nedostupnost školení či služby, která je zapříčiněna 3. osobou, zejména poruchou či odstávkou v síti Internet mezi klientem a servery mentora, jeho subdodavateli či vyšší mocí. Mentor nenese odpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení klienta k internetu. Klient nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností služby.

Mentoring slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které mentor zprostředkovává v on-line programech jsou pouze návody a doporučení. Mentor nenese jakoukoliv odpovědnost za úspěch či neúspěch klienta při jejich aplikaci v praxi, za pocity klienta, zdravotní stav a stavy, které může klient prožívat. Po celou dobu trvání spolupráce a poskytování služby (mentoringu) je klient plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch klienta je odvislý od řady dalších faktorů, které mentor nemůže ovlivnit, jako např. klientových dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, životní situace, zdravotního stavu apod.

Mentor tímto upozorňuje klienty, že v průběhu spolupráce a poskytování služby mohou být klienti vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na zodpovědnosti a rozhodnutí klienta, zda navrhovaná doporučení, cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.  Účast na poskytované službě je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. Účast na poskytované službě nemůže nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči.

Mentor neodpovídá klientovi za žádné nepřímé, následné nebo zvláštní škody.

IX. Pravidla ochrany osobních údajů a ochrana soukromí

Mentor zpracovává osobní údaje klienta v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právními předpisy České republiky.

Mentor vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi mentorem a klientem. Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy a plnění právních povinností.

Projeví-li s tím klient souhlas, budou osobní údaje zpracovávány rovněž za účelem přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení), když v takovém případě je zákonným důvodem zpracování osobních údajů oprávněný zájem (přímý marketing).

Osobní údaje klienta budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, místo bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, a datum narození.

Mentor pro plnění Dohody používá služeb subdodavatelů jakožto zpracovatelů, zejména poskytovatele a správce objednávkového software, poskytovatele účetního software a poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU i mimo EU).

Mentor přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.

Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Klient má právo požadovat od mentora přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR. Klient má právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má klient právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na HYPERLINK "mailto:mykingsoflove@gmail.com" mykingsoflove@gmail.com V případě, že se klient domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ( HYPERLINK "http://www.uoou.cz" www.uoou.cz).

Mentor používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Klient používáním webového rozhraní souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Mentor se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví od klienta během setkávání v rámci mentoringu, pokud se mentor s klientem nedohodnou jinak.

Mentor může sdílet zkušenost z mentoringu (např. formou videí či článků), ale jen tak, aby nebylo zřejmé, jakého klienta se situace týká.

X. Sdělení mentora klientovi před uzavřením smlouvy

Klient odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od mentora před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

totožnost mentora, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,

označení mentoringu a popis jeho hlavních vlastností,

cenu mentoringu, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

způsob platby a způsob dodání plnění,

náklady na účast mentoringu, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

Klient odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující NOZ obdržel od mentora před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy,

údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

XI. Závěrečná ustanovení

Oznámení a sdělení vůči mentorovi je klient povinen činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace mentora vůči klientovi.

Vztahy mezi mentorem a klientem se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může klient obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách mentora a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce klientem.

Pro mentora i klienta je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách mentora v den, kdy klient učiní objednávku.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb uzavřené mezi klientem a mentorem. Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu klienta s mentorem.

Pokud se mentor s klientem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se klient (spotřebitel) obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne klient na internetových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v rámci EU lze řešit podáním na EU online platformě, která je zřízena Evropskou komisí na adrese HYPERLINK "https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_cs" https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_cs

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů ( HYPERLINK "http://www.uoou.cz" http://www.uoou.cz).

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 16. listopadu 2021.

Formulář pro odstoupení od Dohody

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Dohody)

Oznámení o odstoupení od Dohody

Adresát:

Josef Horák

Kurzova 2222/16

Praha 5 Stodůlky 15500

Oznamuji, že tímto odstupuji od Dohody o poskytování služeb (uvede se jméno služby/kurzu):

Datum objednání služby

Jméno a příjmení spotřebitele, včetně adresy spotřebitele

Číslo účtu pro eventuální vrácení peněz

Podpis spotřebitele (pouze je-li tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum